ISAR zajišťuje certifikační program pro astrology, kteří chtějí zlepšovat své astrologické dovednosti. Na stanovení vzdělávacích požadavků pro certifikaci ISARu spolupracovali pedagogové ze špičkových astrologických škol celého světa. Mnoho jejich doporučení bylo do konečného programu začleněno.

Uchazeč o titul Certifikovaný astrolog ISARu musí prokázat, že splňuje všechny požadavky na vzdělání a schopnosti, jak jsou uvedeny níže. Certifikační výbor dohlíží na všechny zkoušky a dokumentaci. Po úspěšném splnění všech bodů certifikace, obdrží žadatel Certifikát Astrologické odbornosti (CAP) a stane se Certifikovaným astrologem ISARu.

Certifikace může být dosaženo postupně. Záznamy budou ISARem uchovávány do úplného splnění všech požadavků.

Níže je uvedeno více informací, týkajících se kritérií a registrací do programů ISAR.

 

Vzdělání

Příprava na vzdělání pro získání Certifikátu astrologické odbornosti (CAP) může probíhat při studiu na školách a s učiteli, kteří by si přáli, aby jejich studenti získali takové astrologické znalosti a výkladové schopnosti tak, aby obdrželi certifikaci ISARu. Śkoly a učitelé jsou podporování v tom, aby si prověřili své studijní plány a případně je upravili.

Certifikační požadavky:

K vaší přípravě na ISAR certifikaci je potřeba úspěšně ukončit následující:

  • Tréninkový kurs konzultačních schopností
  • Tréninkový kurs etického uvědomění a jeho test
  • Zkouška způsobilosti ISARu
  • Tři volitelné kurzy

Data a místa konání výukových modulů etické přípravy a konzultačních schopností, právě tak jako zkouška způsobilosti, jsou zveřejněny na našich webových stránkách, v E-buletinu ISAR a v časopise The International Astrologer.

Uchazeči mohou kurzy a zkoušky absolvovat postupně a v jakémkoli pořadí. Záznamy budou uchovávány ISARem až do doby, kdy všechny požadavky budou splněny. Po úspěšném zvládnutí všech požadavků obdrží uchazeč Certifikát astrologické odbornosti (CAP) a stane se Certifikovaným astrologem ISARu.


 

Trénink konzultačních schopností ISARu

Tento 18 – 20 hodinový intenzivní výukový program má dát astrologům základní schopnosti v naslouchání a empatii, které usnadňují vztah astrolog-klient. Aktivní naslouchání a komunikační dovednosti poskytují astrologovi schopnost reagovat na většinu osobních myšlenek a pocitů klientů. Spolu s astrologií, učení se komunikačním schopnostem v tomto tréninku, pomáhá k nastolení důvěry ve vztahu klient-astrolog a pomáhá předat astrologické informace s porozuměním a soucitem k subjektivní zkušeností klienta.

Tento trénink je požadován pro získání titulu Certifikovaný astrolog ISARu. Ale každý, kdo má v plánu provádět astrologické konzultace, může se tohoto tréninku zúčastnit a mít z něj prospěch.

Poplatek za tento kurs činí  350,- USD a lze jej uhradit pomocí platební karty, bankovním převodem nebo osobním šekem. Rozvrh kurzu je uveden na našich webových stránkách. Kontakt: Richard Smoot nebo Michelle Gould.


 

Tréninkový kurs etického uvědomění a jeho test:

Etika a etická praxe jsou základní principy na poli astrologie a uvnitř ISARu.

Tréninkový kurs etického uvědomění, sponzorovaný ISARem, je založen na Etickém kódu ISARu a  hlavních zásadách, které ISAR, jako mezinárodní astrologická společnosti, považuje za nezbytné pro etickou praxi astrologů. Tento kurz je požadován pro získání titulu Certifikovaný astrolog ISARu. Tréninkový kurs etického uvědomění ISARu je nabízen na konferencích nebo je k dispozici jako trénink on-line na DVD. Rozvrh tréninků na konferenci je uveden na našich webových stránkách.

Test bude vykonán buď osobně na konferencích nebo on-line po absolvování tréninku. Při testu musí uchazeč předvést schopnost používat etické principy v reálných životních situacích.

Tréninkový kurz etické přípravy je možno zakoupit na DVD v obchodě ISARu. On-line zkoušku etiky je možné vykonávat od 1. února 2014. Pro dotazy kontaktuje, prosím, Dorothy Oja, předsedkyni Programu etické přípravy ISARu.

Naše současné etické zásady jsou uvedeny zde


 

Zkouška způsobilosti ISARu:

Pro získání CAP je potřeba demonstrovat kvalifikaci v astrologii při zkoušce.

Odpovídající trénink může probíhat ve školách a u učitelů, kteří podporují studenty v získání standardů ISARu.

Zkouška probíhá na mnoha konferencích po celém světě. Je to test při otevřené knize a můžete použít jakýkoli text nebo materiál, o kterém si myslíte, že jej budete potřebovat. Existují tři hlavní části této zkoušky:

1. Kombinace pravda/chyba a různých vybraných otázek. Okruhy otázek jsou různé a jsou načrtnuty níže:

Přehled: historie astrologie, porozumění různým aplikacím astrologie, základům astronomie aplikovaným na astrologii, symbolismus a znalost výpočtu horoskopu. Nebudete muset vypočítat skutečný radix, ale budete odpovídat na různé otázky k procesu výpočtu, které prokáží vaše znalosti.

Umění predikce, které zahrnuje sekundární direkce, horoskopy revolucí  (tj. cyklických návratů), tranzity, zatmění a cykly Luny

Synastrie a vztahy, zahrnující srovnávací horoskop, rodinné vzory, nejrůznější vztahy a dynamiku skupin

2. Krátké odpovědi na otázky, ve formě věty nebo odstavce.

3. Důkladné otázky typu eseje na různé horoskopy, které mají prokázat interpretační schopnosti. Budou zahrnovat natální horoskop, analýzu slučitelnosti dvou horoskopů, solární horoskop,  sekundární direkce a tranzity. Nebudete vykládat celý horoskop, jenom části, které se vztahují ke speciálním otázkách. K tomu bude dodán horoskop.

Pokud chcete získat více informaci, které vám pomohou v přípravě na zkoušku, kontaktuje prosím Chris Mc Rae pro „ISAR Exam Explanation“ (Vysvětlení pro zkoušku ISARu) a „The Competency Exam Example Questions“ (Otázky na příklady pro Zkoušku způsobilosti). ISAR Symposium for Advanced Interpretation Skills (Sympozium ISARu pro pokročilé interpretační dovednosti) je také přípravným kurzem pro výkladovou část zkoušky. Informace týkající se tohoto Sympozia jsou dostupné na domovské stránce našich webových stránek.

Zkouška trvá přibližně šest hodin a je přerušena přestávkou na oběd. Pro absolvování je potřebných 70%  bodů. Pro dotazy kontaktujte, prosím, Chris Mc Rae, předsedu Certifikačního programu ISAR. Přihláška musí být kompletní minimálně dva týdny před konferencí, na níž bude zkouška probíhat. Poplatek je $195,-. Rozvrh zkoušek je uváděn během roku na našich webových stránkách.


 

Přihláška k složení kvalifikační zkoušky:

Přihláška musí být úplná. Musí obsahovat informace týkající se uchazečova astrologického vzdělání a současné úrovně jeho astrologicke praxe. Uchazeč musí prokázat, že úspěšně ukončil minimálně tři vzdělávací volitelné kurzy, jak je popsáno níže. Jakmile Chris McRae a vzdělávací výbor kontaktují uchazeče a sdělí mu, že jeho přihláška je akceptována, může se uchazeč registrovat ke kvalifikační zkoušce. Pro získání kopie přihlášky, kontaktujte, prosím, Chris Mc Rae, která vám pošle formulář mailem.


 

Tři volitelné kurzy:

Jako součást certifikačního procesu, budete muset doložit, že jste úspěšně absolvovali minimálně tři volitelné kurzy z níže uvedeného seznamu nebo ty, které odsouhlasí Certifikační výbor ISARu:

Asteroidy; Astro-historie; Klasická astrologie; Kosmobiologie; Deklinace; Finanční astrologie a astroekonomie; Stálice; Harmonixy;  Heliocentrická astrologie; Horární astrologie; Lékařská astrologie; Meteorologická astrologie;Poloviční vzdálenosti; Mundánní astrologie; Mytologie; Psychologická astrologie; Rektifikace; Relokace; Výzkumné metody; Siderická astrologie; Uranská astrologie; Védská astrologie.

Pro další dotazy kontaktuje Chris Mc Rae, předsedu Certifikačního programu ISAR.